نویسنده: textile

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

منظور ازمراحل مختلف اماده سازي يك ماشين ژاكارد انجام عمليات مختلف زير است:
ريسمان كشي ,اتصال ريسمان ها به قلاب ها ,انصال ريسمان ها به ميل ميلك ها تنظيم دهنه ,تقسيم بندي ميل ميلك ,نخ كشي تار ها ا زداخل شانه ي بافندگي وبه كارانداختن ماشين بافندگي درضمن درماشين ژاكارد چند اصطلاح مهم به شرح زير وجود دارد.

رپيت نقش(رپيت شكل يارپيت تصوير):رپيت (تكرارنقش تعداد تارمختلفي است كه نقش وياتصوير پارچه رابه وجود مي اورد ودعرض پارچه تكرار مي شود مثلا درعرض پارچه 12گل هم شكل وجود دارد كه هركدام از600خواهد بود

رپيت تار:تعداد نخ هاي تار مختلفي كه بافت پارچه رابه وجود مي اورد ودر عرض پارچه تكرار مي شود رپيت تار مي گويند اگر بافت زمينه ي پارچه ي ساتين 8باشد رپيت تار برابر 8خواهد بود

رپيت ماشين:تعداد قلاب هاي ماشين ژاكارد كه براي تشكيل نقش ويا شكل پارچه به كار مي رود رپيت ماشين ناميده مي شو قلاب هاي تشكيل دهنده ي كناره ي پارچه وقلاب هاي فرمان دهنده ي تعويض ماسوره ي رنگي ,تعويض جعبه ي ماكووغيره جزء رپيت ماشين به حساب نمي ايند

براي ان كه درارچه هاي بافته شده روي ماشين ژاكارد يك نقش ويا شكل بدون نقص به وجود آيد بايد شرايط زير موجود باشد

1_رپيت ماشين برابر بارپيت نقش ويامضرب صحيحي ازآن باشد

2_رپيت ماشين ورپيت نقش مضرب صحيحي ازرپيت تارباشند

3_براي ان ها درعرض پارچه  تعداد رپيت نقش عدد صحيحي باشد(تا به تعداد صحيح نقش روي پارچه بدون نخ هاي تار كناره مضرب صحيحي ازرپيت ماشين ويارپيت طرح باشد)
((ريسمان كشي ماشين ژاكارد((
قسمت ريسما ن كشي ماشين ژاكارد شامل(زه ياهارنيش)تخته ريسمان;ميل ميلك ها ووزنه ها مي باشد اين قسمت وظيفه دارند كه حركت قلاب را به نخ تار منتقل كنند طريقه ي ساده ي ريسمان كشي در  شكل نشان داده شده است
يك دستگاه ژاكارد 400قلابي ديده مي شود قلاب ها در8رديف 50 قلابي قرار گرفته اند پايين تر ازنقطه ي اتصال ريسمان ها قرار دارد تخته ريسمان به تعداد نخ هاي تار اسنو داراي سوراخ است دراين مثال نقش پارچه از چهار راپورت 400تاري تشكيل شده است بنابراين مجموع نخ خاي تار 1600 عدد است
تخته ريسمان نيز داراي 1600 سوراخ مي باشد كه سوراخ ها در32 رديف 50 سوراخي مطابق تقسيم بندي قلاب ها قرار گرفته اند ازقلاب شماره 1چهار ريسمان به نخ هاي تار شماره 1,401,801,1201,متصل شده است به اين ترتيب قلاب اول نخ اول هريك ازراپورت هاي نقش راكنترل مي كند به همين ترتيب ريسماني كه ازقلاب شماره 8جلوي ماشن گرفته شده است به نخ هاي تار شماره8,408,808,1208متصل است وبه همين ترتيب هريك  از 400قلاب توسط 4ريسمان به4 نخ تار مربوط است قسمت پايين هريك ازريسمان ها به يك ميل ميلك متصل است واز درون چشمك ميل ميلك يك نخ تارعبور داده مي شود به انتهاي هريك از ميل ميلك ها وزنه  اي به جرم 25 گرم متصل است وظيفه ي اين وزنه ها ان است كه نخ هاي تار را به پايين بكشند.

تاريخ ارسال: 1392/9/11

تعداد بازدید: 362

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |