نویسنده: textile

وب سایت: http://textile.7gardoon.com


هرنخ تار ازداخل يك ميل ميلك عبور مي كنند وهرميل ميلك از پايين به يك وزنه با يك كش بايك فنر ظريف برگرداننده متصل است هرميل ميلك نيز به يك ريسمان ورد (هارنيش) به طول تقريبي 250سانتي متر متصل مي باشد ريسمان ها از طريق سوراخ هايي كه در داخل تخته ريسمان وجود دارد به ترتيب  خاصي عبور مي كنند هر ريسمان از بالا به قلاب ماشين ژاكارد متصل مي شود قلاب ها نيز از داخل سوراخ هاي تعبيه شده بر روي تخته قلاب عبور مي كنند هر قلاب به يك ميله ي فرمان افقي (سوزن ) كه در مقابل كارت فرمان قرار دارد و توسط تخته راهنماي سوزن ها هدايت مي شود مربوط  است براي بالا بردن يك تار بايد در كارت طرح و در مقابل ميله فرمان مربوطه يك سوراخ وجود داشته باشد هنگامي كه كارت طرح در مقابل سوزن ها قرار مي گيرد سوزن ها در اثر فشار فنر انتهاي آن به داخل سوراخ كارت طرح وارد مي شود و در نتيجه قلاب متصل به آن در مسير بالابر (چاقو) قرار مي گيردد با بالا رفتن بالابر قلاب و ريسمان و نخ تار داخل ميل ميلك متصل به ريسمان نيز بالا كشيده مي شود و نخ تار در دهنه ي بالا قرار مي گيرد هنگام تعويض دهنه و با پايين آمدن بالابر وزنه يا فنر انتهاي ميل ميلك نخ تار را به حالت اول بر مي گرداند چنانچه در كارت طرح و در مقابل سوزن سوراخي وجود نداشته باشد سوزن به كارت برخورد كرده و توسط آن به عقب رانده مي شود با حركت سوزن به عقب رانده مي شود با حركت سوزن به عقب قلاب مربوط به آن از سر راه بالابر كنار مي رود در نتيجه هنگامي كه بالابر بالا مي رود قلاب در پايين باقي مي ماند و نخ تار مربوط به آن در دهنه ي پايين قرار مي گيرد هر كارت طرح روي سيلندر فرمان براي بافت يك پود از طرح بافت است  و به تعداد پودهاي تكرار بافت كارت وجود دارد كه به هم وصل  شده اند در نتنيجه سيلندر فرمان كه داراي چهار طرف است  شامل چهار كارت مي باشد وسرعت آن   دور ميل لنگ ماشين خواهد بود پس از بافت هر پود سيلندر فرمان عقب رفته به اندازه اي   دور مي چرخد تا كارت جديد روبروي سوزن ها قرار مي گيرد و سپس به سمت سوزن ها حركت كرده فرمان پود جديد را صادر مي كند هر قلاب داراي يك سوزن است و ظرفيت ماشين ژاكارد با تعداد قلاب هاي آن بيان مي شد كه تعداد قلاب ها مي تواند با توجه به كاربرد به صورت448,896,1344,2668و يا حتي بيشتر باشد

تاريخ ارسال: 1392/9/11

تعداد بازدید: 325

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |